HERBICIDNI TRETMANI U USEVU KUKURUZA

Ostvarivanjem povoljnih klimatskih uslova počinje sezona setve jarih kultura i obavljanja drugih radova u polju. Početak aprila je idealno vreme za setvu najzastupljenije kulture na našim njivama- KUKURUZA.

Jedan od najvećih problema pri gajenju ove kulture predstavljaju KOROVI, koji usvajanjem vode i hranljivih materija iz zemljišta, kao i drugim štetnim dejstvima, značajno utiču na smanjenje prinosa i kvaliteta gajene biljke.

Od uskolisnih korova, u kukuruzu su najprisutniji:

  • Divlji sirak (Sorghum halapense)
  • Korovsko proso (Echinochloa crus galli)
  • Muhar (Setaria spp.)

Od širokolisnih korova najzastupljeniji su:

  • Ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
  • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
  • Njivska palamida (Cirsium arvense)
  • Obična boca (Xanthium strumarium)
  • Njivski vijušac (Polygonum convolvulus)
  • Tatula (Datura stramonium)

S obzirom da je kukuruz biljka širokog sklopa, potreban je određen vremenski period za dostizanje visine kojom zatvara međuredni prostor. Stoga je neophodno na vreme obezbediti čiste njive, upravo u početnim fazama razvoja gajene biljke, kada je ona najosetljivija.

Jedna od najvažnijih mera za uspešnu proizvodnju kukuruza je suzbijanje korova pravovremenim HERBICIDNIM TRETMANIMA, pri čemu izbor herbicida i vreme njihove primene mogu biti od presudnog značaja.

TRETMAN POSLE SETVE, PRE NICANJA

S obzirom da korovi najveće štete prouzrokuju u početnim fazama razvoja kukuruza, najbolje rešenje predstavlja primena zemljišnih herbicida tj. tretiranje posle setve, a pre nicanja. Ovim tretmanom, poznatim i kao pre-em tretman, prskanje na crno, zemljišno ili dubinsko prskanje,  obezbeđuje se daleko veća konkurentna prednost useva.

Za ovaj tretman iz naše ponude preporučujemo primenu herbicida PRESSTO (S metolahlor 960 g/l) koji u količini 1,5 l/ha uspešno suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove. Za širi spektrar delovanja na širokolisne korove, herbicidi na bazi ove aktivne materije najčešće se primenjuju u kombinaciji sa herbicidima na bazi terbutilazina.

TRETMANI NAKON NICANJA USEVA

Suzbijanje korova kada je kukuruz u kasnijim fazama razvoja obično se izvodi kao korekcija prskanja posle setve, kojim se kritičan period za tretman nakon nicanja može pomeriti na fazu 5-6 listova kukuruza. U ovom periodu herbicidi ispoljavaju najbolje delovanje na korove koji su u fazi 2-6 listova i sirak iz rizoma visine 15-20 cm.

Od preparata koji se nalaze u našoj ponudi, za suzbijanje ŠIROKOLISNIH KOROVA preporučujemo primenu herbicida:

OCEAL SG (dikamba 700 g/kg) u količini 300-400 g/ha kada je kukuruz u fazi 3-5 listova, a korovi u fazi 2-6 listova.

PALACID 480 SL (dikamba 480 g/l) u količini 0,5-0,7 l/ha kada je kukuruz u fazi 5 listova, a korovi u fazi 2-6 listova.

CLYDE FX (fluroksipir 100 g/l + florasulam 1 g/l) (u toku je registracija za primenu u kukuruzu) jednokratno, u količini 1,2 l/ha, ili dvokratno 0,9 l/ha + 0,3 l/ha.

CASPER 55 WG (dikamba 500 g/kg + prosulfuron 50 g/kg) u količini 0,25-0,3 kg/ha kada je kukuruz u fazi 3-5 listova, a korov od faze nicanja do razvijena 2-6 listova.

MONZA (mezotrion 480 g/l) u količini 0,15-0,25 l/ha, kada su i kukuruz  i korovi u fazi 2-8 listova.

UNIKOMBO PAKET (Ikanos Expert– nikosulfuron 40 g/l + bromoksinil 80 g/l + Kideka -mezotrion 100 g/l) u količini primene 1,0 + 1,0 l/ha kad je kukuruz u fazi 2-8 listova.

 

Za suzbijanje USKOLISNIH KOROVA u kukuruzu iz naše ponude izdvajamo herbicid SORGUM WG (rimsulfuron 255 g/kg) koji može da se primenjuje jednokratno, u količini 40-60 g/ha + 0,1% okvašivač, kada je usev u fazi 1-7 listova, ili dvokratno, u količini 30 g/ha + 30 g/ha + 0,1% okvašivač, prvi tretman kad je usev u fazi  1-3 lista, a korovi 2-4 lista, drugi tretman nakon nicanja novih korova do razvijenih 7 listova useva. Kao okvašivač moguće je koristiti i BELO ULJE (mineralno (parafinsko) ulje 800 g/l).

__________________________________________________________
Za više informacija kontaktirajte naše predstavnike prodaje: Kontakti
Zapratite nas na društvenim mrežama:
Instagram: nsagroing
Facebook: NSAgro-ing