Prvi tretman u zaštiti pšenice

 

Proleće je idealno vreme za zaštitu pšenice od bolesti, korova i štetočina. Samo pravovremenom i pravilnom zaštitom moguća je uspešna proizvodnja zdravih i visokoprinosnih useva pšenice.

Polovinom marta temperatura vazduha počinje da raste te se stvaraju povoljni uslovi za razvoj bolesti u usevima. Na pšenici dolazi do pojave pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia tritici) i sive pegavosti lista (Septoria tritici). Ove bolesti se mogu pojaviti istovremeno, pri čemu značajno smanjuju prinos i kvalitet. Iz tog razloga neophodno je izvršiti tretman preventivno, pre pojave simptoma. Pravo vreme za prvi tretman je početkom aprila, u fazi pojave drugog kolenca pšenice. Prvim fungicidnim tretmanom umanjujemo pritisak bolesti u fazi intenzivnog rasta žita, dok kasnijim tretmanom štitimo list zastavičar i klas. Jedan od fungicida za prvi tretman je RIZA 250 EW (tebukonazol 250 g/l). Primenjuje se u količini 0,5-1,0 l/ha, deluje preventivno, kurativno i eradikativno.

Kada je u pitanju suzbijanje korova, idealno vreme je od faze bokorenja do pojave drugog kolenca. Prilikom gajenja pšenice suzbijanje korova je veoma važno za održavanje dobrog zdravstvenog stanja. Prvi tretman je uglavnom vezan za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Naša preporuka je primena herbicida FLAME 500 SG (tribenuron-metil 500 g/kg) u količini 30 g/ha. Ukoliko je u usevu prisutna lepljiva broćika (Galium aparine), predlažemo primenu preparata CLYDE FX (fluroksipir 100 g/l + florasulam 1 g/l) u količini 1,5 l/ha.

Od štetočina, na pšenici je najčešće prisutna žitna pijavica (Lema melanopus). Po pojavi insekata, preporučujemo zaštitu pšenice insekticidom LAIDIR 10 CS (lambda cihalotrin 100 g/l) u količini primene 0,05-0,075 l/ha.

Za postizanje vrhunskih prinosa preporučujemo i primenu regulatora rasta. MOXA EC u količini 0,3-0,4 l/ha inhibira delovanje hormona rasta čime sprečava suvišno izduživanje stabla pšenice i ječma. Primenom u ranim fazama rasta doprinosi i jačem ukorenjavanju biljke, boljem usvajanju vode i hranljivih materija, a samim tim i postizanju boljeg i stabilnijeg prinosa.

Za više informacija kontaktirajte naše predstavnike prodaje: Kontakti