Clyde FX je selektivni, folijarni herbicid. 

Aktivna materija: Fluroksipir 100 g/l + Florasulam 1 g/l

Formulacija: SE- suspoemulzija

Primena:

Pšenica

Količina i vreme primene: 1,5 l/ha, nakon pojave korova, posebno za suzbijanje lepljive broćike (Galium aparine) i mišjakinje (Stellaria media)

Kukuruz

U toku je registracija za primenu u kukuruzu. 

Količina i vreme primene: 1,2 l/ha; dvokratno 0,9 l/ha + 0,3 l/ha, post emergence

Spektar delovanja: 

  • ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
  • njivski vijušac (Polygonum convolvulus)
  • dimnjača (Fumaria officinalis)
  • štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • lepljiva broćika (Galium aparine)
  • pepeljuga (Chenopodium album)

Pakovanje: 1/1