Tečno đubrivo dobijeno obradom mineraloida leonardita, na bazi huminskih, ulminskih i fulvo kiselina.

Namenjen je za folijarnu i zemljišnu primenu, kao i za tretiranje semenskog i sadnog materijala.

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

DELOVANJE

  • Poboljšava kvalitet zemljišta, pogotovo kvalitet glinovitih i peskovitih zemljišta;
  • Smanjuje salinitet zemljišta;
  • Pospešuje mikrobiološku aktivnost u rizosferi korena i obrazovanje helatnih jedinjenja;
  • Stimuliše porast sekundarnog korenovog sistema, što sve rezultira povećanjem sadržaja dostupnih hranljivih elemenata;
  • Pospešuje otpornost biljaka na sušu;
  • Povećava propustljivost ćelijskih membrana i tako olakšava usvajanje hranljivih elemenata i drugih korisnih materija, zbog čega se preporučuje kombinovanje sa folijarnim đubrivima i stimulatorima rasta.

NAČIN PRIMENE

Preparat se primenjuje u početnim fazama vegetacije u svim usevima i zasadima, na svim tipovima zemljišta, u polju i zatvorenom prostoru, a naročito pri presađivanju biljaka. Primenjuje se samostalno ili u kombinaciji sa đubrivima, stimulatorima rasta (giberelinska kiselina, aminokiseline i sl.) i sredstvima za zaštitu bilja.

PRIPREMA RASTVORA ZA PRSKANJE

Dobro promućkati sadržaj ambalaže pre sipanja u rezervoar prskalice! Rezervoar prskalice napuniti 1/2 količine vode, a zatim uz neprekidno mešanje dodati odmerenu količinu preparata. Dopuniti vodom uz mešanje do punog rezervoara. U slučaju mešanja sa drugim preparatima, u rezervoar prskalice uvek prvo dodati preparat.

Usev/zasad Zemljišna primena Folijarna primena Broj tretiranja Utrošak vode
Ratarski usevi i korenasto povrće (krompir,
luk, mrkva i sl.)
2 l/ha u trake, nakon setve ili 4 l/ha po celoj površini zemljišta, nakon predsetvene pripreme.
Takođe se može primeniti navodnjavanjem u količini od 2,5 l/ha
0,5 - 1 L/ha nakon faze 2-4 lista, 1 - 2
puta, u intervalu od 2 - 3 nedelje
1 - 3 puta preko zemljišta i po potrebi 1 - 2
puta folijarno
200-400 l/ha
Voće, vinova loza i drvenaste ukrasne biljke Sistemom za navodnjavanje „kap po kap“ u količini od 2,5 - 5 l/ha
ili zalivanjem biljaka u
koncetraciji od 0,25 % (250 ml u 100 l vode), u intervalu od 20-30 dana od kraja zimskog mirovanja
U koncetraciji od 0,05 – 0,1 % (50 – 100 mL u 100 L vode) u kombinaciji sa folijarnim đubrivima, stimulatorima rasta ili pesticidima 2 - 3 puta preko zemljišta i 1 - 3 puta folijarno /
Povrće, jagoda i
ukrasno bilje
Prilikom setve i
rasađivanja zalivanjem ili potapanjem semenskog i sadnog materijala u rastvor koncetracije 0,25 %, (250 ml u 100 l vode), i na 2-3 nedelje od presađivanja, zalivanjem 1-2 puta, u količini od 2,5 l/ha (250 ml u 100 l vode)
Nakon presađivanja, u
koncetraciji od 0,05 – 0,1 % (50
– 100 mL u 100 L vode) u kombinaciji sa folijarnim đubrivima, stimulatorima rasta ili pesticidima, 1-2 puta, u intervalu od 2-3 nedelje
2-4 puta preko zemljišta i 1 - 2 puta folijarno /
Travnjaci 150 ml/ 100 m2 površine travnjaka, prilikom
zasnivanja
50 – 100 ml/ 100 m2 površine
travnjaka, 1 - 3 puta od početka
vegetacione sezone
/ /
Semenski i
sadni materijal
 Potopiti semenski materijal i korenje sadnica u rastvor koncetracije 0,25 % (250 ml/100 l vode), 24 h pre setve ili sadnje / /

Mogućnost mešanja sa drugim preparatima: Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za ishranu i zaštitu bilja, ali pre mešanja različitih preparata uvek treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Obratiti posebnu pažnju pri mešanju sa preparatima na bazi sumpora i bakra, jer preparat povećava apsorpciju spreja rastvora od strane biljaka, što pri višim dozama primene sumpora i bakra može dovesti do pojave fitotoksičnosti.

Skladištenje i rok upotrebe: Preparat skladištiti u originalnom, dobro zatvorenom pakovanju, na temperaturi 0-40 °C, dalje od dejstva direktne sunčeve svetlosti, odvojeno od hrane, pića i stočne hrane i van domašaja dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača. Pod takvim uslovima skladištenja, proizvod se može upotrebljavati 2 godine.

Pakovanje: 5/1