BLACKJAK

Tečno đubrivo dobijeno obradom mineraloida leonardita, na bazi huminskih, ulminskih i fulvo kiselina. Namenjen je za folijarnu i zemljišnu primenu, kao i za tretiranje semenskog i sadnog materijala. Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija DELOVANJE Poboljšava kvalitet zemljišta, pogotovo kvalitet glinovitih i peskovitih zemljišta; Smanjuje salinitet zemljišta; Pospešuje mikrobiološku aktivnost u rizosferi korena i obrazovanje helatnih jedinjenja; Stimuliše...

Moxa EC

Moxa inhibira delovanje hormona rasta- giberelin i na taj način sprečava suvišno izduživanje stabla kod pšenice i ječma. Aktivacija preparata počinje sat vremena nakon primene. Primena u ranim fazama rasta doprinosi i jačem ukorenjavanju biljke i boljem korišćenju vode i hraniva u zemljištu, te je krajni rezultat i bolji prinos. Aktivna materija: Trineksapak- etil 250...

Clyde FX

Clyde FX je selektivni, folijarni herbicid.  Aktivna materija: Fluroksipir 100 g/l + Florasulam 1 g/l Formulacija: SE- suspoemulzija Primena: Pšenica Količina i vreme primene: 1,5 l/ha, nakon pojave korova, posebno za suzbijanje lepljive broćike (Galium aparine) i mišjakinje (Stellaria media) Kukuruz U toku je registracija za primenu u kukuruzu.  Količina i vreme primene: 1,2 l/ha;...

Casper 55 WG

Casper je selektivni, translokacioni herbicid. U sebi ima dve aktivne materije koje se međusobno odlično dopunjuju. Apsorbuje se preko lista i korena.  Aktivna materija: Dikamba 500 g/kg + Prosulfuron 50 g/kg Formulacija: WG- vododisperzibilne granule Primena: Kukuruz Količina i vreme primene: 0,25-0,3 kg/ha, kada je kukuruz u fazi 3-5 listova, a korov od faze nicanja...

Multi paket Dual Gold 960 EC + Eclipse

Dual gold je selektivni, translokacioni herbici. Apsorbuje se preko lista i korena.  Aktivna materija: S- metolahlor 960 g/l Formulacija: EC- koncentrat za emulziju Primena: Kukuruz, soja, šećerna repa Količina primene: 1,4 l/ha (3-5% humusa); 1,5 l/ha (>5% humusa) Suncokret Količina primene: 1,0-1,2 l/ha Sirak za zrno i sirak metlaš Količina i vreme primene: 1,5 l/ha Vreme primene:...

Tena Plus

Tena plus je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova.  Aktivna materija: Amidosulfuron 100 g/l + Jodosulfuron-metil 25 g/l + Mefenpir- dietil 250 g/l Formulacija: OD- uljna disperzija Primena: Pšenica i ječam Količina i vreme primene: 0,15 l/ha, od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (13-39 BBCH), kada su korovi u...

Sorgum WG

Sorgum je selektivni, translokacioni, folijarni  herbicid. Ima izvesno dejstvo i preko zemljišta.  Aktivna materija: Rimsulfuron 255 g/kg Formulacija:WG- vododisperzibilne granule Primena: Silažni i merkantilni kukuruz Količina i vreme primene: jednokratno- 40-60 g/ha + 0,1% okvašivač, kada je usev u fazi 1-7 listova dvokratno- 30 g/ha + 30 g/ha + 0,1% okvašivač, prvi tretman kada je...

Clomate 36 CS

Clomate je selektivni, translokacioni herbicid.   Aktivna materija: Klomazon 360 g/l Formulacija: CS- koncentracija kapsula Primena: Soja U toku je registracija za primenu u soji. Količina i vreme primene:0,75 l/ha, pre setve uz inkorporaciju na dubini 5-8 cm ili posle setve, a pre nicanja Uljana repica Količina i vreme primene: 0,2-0,3 l/ha, pre setve uz inkorporaciju Duvan...

Palacid 480 SL

Palacid je selektivni, translokacioni herbicid koji ispoljava delovanje tipa regulatora rasta.  Aktivna materija: Dikamba 480 g/l Formulacija: SL- koncentrovani rastvor Primena: Silažni i merkantilni kukuruz Količina i vreme primene:  0,5-0,7 l/ha, kada je kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova, uz utrošak vode 200-400 l/ha Spektar delovanja: ...

Oceal SG

Oceal je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i merkantilnog i silažnog kukuruza.  Aktivna materija: Dikamba 700 g/kg Formulacija: SG- vodorastvorljive granule Primena: Pšenica, merkantilni i silažni kukuruz Količina i vreme primene: u kukuruzu 300-400 g/ha, kada je kukuruz u fazi 3 do 5 listova (faza 10-15 BBCH skale)...