StimPower

StimPower StimPower je neorgansko, složeno, čvrsto mešano PK đubrivo u praškastom obliku, bele boje. Sem fosfora i kalijuma sadrži i fitohormon prirodnog porekla-brasinolid. Ovaj hormon povoljno utiče na metaboličke procese tokom vegetacije, a dobijen je direktnom ekstrakcijom iz polena uljane repice. Namenjen je za ishranu ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura na različitim tipovima zemljišta, kao...

Kossan WG

Kossan je kontaktni, preventivni, nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice. Aktivna materija: Sumpor 800 g/kg Formulacija: WG- vododisperzibilne granule Količina i vreme primene:  Jabuka   za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) 0,3% (30 g u 10 l vode) za tretiranje pre cvetanja 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode) za tretiranje...

Suhoy

Suhoy je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje. Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg Formulacija: WG- vododisperzibilne granule Količina i vreme primene:  Soja   kada su korovi u fazi 2-6 listova, a soja u fazi prve troliske, fazi 1-3 lista (faze 11-13 BBCH skale)  8 g/ha (0,08 g na 100 m²)...

Dancor 70 WG

Dancor je selektivni, sistemični herbicid sa kontaktnom i rezidualnom aktivnošću. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krompiru, soji i paradajzu za rasad. Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg Formulacija: WG- vododisperzibilne granule Količina i vreme primene:  Krompir  posle sadnje, a pre nicanja useva:  0,75 kg/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa 1 kg/ha na zemljištima...

BLACKJAK

Tečno đubrivo dobijeno obradom mineraloida leonardita, na bazi huminskih, ulminskih i fulvo kiselina. Namenjen je za folijarnu i zemljišnu primenu, kao i za tretiranje semenskog i sadnog materijala. Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija DELOVANJE Poboljšava kvalitet zemljišta, pogotovo kvalitet glinovitih i peskovitih zemljišta; Smanjuje salinitet zemljišta; Pospešuje mikrobiološku aktivnost u rizosferi korena i obrazovanje helatnih jedinjenja; Stimuliše...

Moxa EC

Moxa inhibira delovanje hormona rasta- giberelin i na taj način sprečava suvišno izduživanje stabla kod pšenice i ječma. Aktivacija preparata počinje sat vremena nakon primene. Primena u ranim fazama rasta doprinosi i jačem ukorenjavanju biljke i boljem korišćenju vode i hraniva u zemljištu, te je krajni rezultat i bolji prinos. Aktivna materija: Trineksapak- etil 250...

Clyde FX

Clyde FX je selektivni, folijarni herbicid.  Aktivna materija: Fluroksipir 100 g/l + Florasulam 1 g/l Formulacija: SE- suspoemulzija Količina i vreme primene:  Pšenica   1,5 l/ha, nakon pojave korova, posebno za suzbijanje lepljive broćike (Galium aparine) i mišjakinje (Stellaria media)  Kukuruz  U toku je registracija za primenu u kukuruzu.  1,2 l/ha; dvokratno 0,9 l/ha + 0,3...

Tena Plus

Tena plus je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova.  Aktivna materija: Amidosulfuron 100 g/l + Jodosulfuron-metil 25 g/l + Mefenpir- dietil 250 g/l Formulacija: OD- uljna disperzija Količina i vreme primene:  Pšenica i ječam  0,15 l/ha, od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (13-39 BBCH), kada su korovi u fazi...

Sorgum WG

Sorgum je selektivni, translokacioni, folijarni  herbicid. Ima izvesno dejstvo i preko zemljišta.  Aktivna materija: Rimsulfuron 255 g/kg Formulacija:WG- vododisperzibilne granule Količina i vreme primene: Silažni i merkantilni kukuruz jednokratno- 40-60 g/ha + 0,1% okvašivač, kada je usev u fazi 1-7 listova dvokratno- 30 g/ha + 30 g/ha + 0,1% okvašivač, prvi tretman kada je usev...

Clomate 36 CS

Clomate je selektivni, translokacioni herbicid.   Aktivna materija: Klomazon 360 g/l Formulacija: CS- koncentracija kapsula Količina i vreme primenea:  Soja  U toku je registracija za primenu u soji. 0,75 l/ha, pre setve uz inkorporaciju na dubini 5-8 cm ili posle setve, a pre nicanja  Uljana repica  0,2-0,3 l/ha, pre setve uz inkorporaciju  Duvan  U toku je...