UNIKOMBO PAKET

Kideka + Ikanos Expert spakovani u paket UniKombo s namerom da se postigne najviši stepen zaštite kukuruza od širokolisnih i uskolisnih korova. I 30 dana posle primene, UniKombo je pokazao veću efikasnost nego referentni preparati na tržišu. Na širokolisne korove to se objašnjava činjenicom da zahvaljujući brzom delovanju bromoksinila na širokilisne korove i dugotrajnom delovanju mezotriona preko zemljišta maksimalno se ispoljava sinergija ova dva molekula u kontroli širokolisnih korova. Na travne korove ova univerzalna formulacija 3 aktivne materije i posebna unikatna formulacija proizvoda rezultira boljom efikasnošću. Pod delovanjem bromoksinila dolazi do bržeg usvajanja nikosulfurona. Zato je UniKombo zaista unikatan.