Zaštita jabuke od Venturia inaequalis

Na početku svake proizvodne godine proizvođači jabuke se suočavaju sa ekonomski najznačajnijim patogenom, a to je prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Infekcije se ostvaruju od početka vegetacije odnosno od momenta pojave prve lisne mase koja se pojavljuje nakon pucanja pupoljaka.

Ovo oboljenje može biti veoma destruktivno i  svojim prisustvom može direktno da utiče na propadanje plodova čime dolazi i do veoma velikih ekonomskih gubitaka. Venturia inaequalis prezimljava u opalom lišću u voćnjaku. Od početka godine ostvaruje primarne infekcije pomoću askospora koje nakon sazrevanja izleću iz prezimljujućeg inokuluma. U našim agroekološkim uslovima primarne infekcije mogu da potraju sve do sredine juna. Za ostvarivanje infekcije neophodna je kiša, a intenzitet infekcije zavisi od odnosa dužine vlaženja i temperature vazduha.

Simptomi se pojavljuju na mladim listovima u vidu maslinasto mrkih pega različitog oblika i veličine, a kasnije i na plodovima na kojima se ispod pega obrazuje plutasti sloj u obliku krasta.

FUNGICIDNI TRETMAN

Strategija hemijske borbe protiv ovog patogena treba da se zasniva na preventivnoj primeni fungicida. To znači da zasade jabuke treba tretirati fungicidima neposredno pre kiše, odnosno pre ostvarenih uslova neophodnih za infekciju. Na ovaj način fungicidi štite biljno tkivo pre nego što patogen prodre i izvrši infekciju.

Od preventivnih fugicida, najbolju efikasnost ispoljavaju preparati na bazi mankozeba. U ponudi NSAGRO- ing nalazi se PENNCOZEB WG . Pri primeni ovog fungicida nema prašenja, brzo se rastvara i sporo taloži.

Ukoliko temperature pređu 12°C, preporuka je da se koriste fungicidi koji imaju istu namenu, a koji svoje efekte ispoljavaju na nešto višim temperaturama. Iz našeg asortimana izdvajamo DIFCOR 250 EC na bazi aktivne materije difenokonazol. Ovaj fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem primenom i nakon ostvarene infekcije ima sposobnost da zaustavi razvoj patogena i spreči pojavu simptoma.

Samo zaštitom voćnjaka na vreme moguće je sprečiti pojavu infekcije i obezbediti zdrave plodove.