PRE-EM TRETMAN U SOJI

PRVI HERBICIDNI TRETMAN U USEVU SOJE

Održavanje čiste njive u ranim fazama rasta biljaka je krucijalno za osiguranje optimalnog rasta i razvoja useva, čime se obezbeđuje veći prinos i kvalitet proizvodnje. Eliminacija korova pre nego što se gajene biljke pojave na površini takođe smanjuje potrebu za kasnijim tretmanima herbicidima i dodatnim agrotehničkim merama, što doprinosi održivoj i efikasnijoj poljoprivrednoj praksi.

Pravovremena i efikasna kontrola korova pre nicanja biljaka soje ima ključnu ulogu u smanjenju rizika od razvoja rezistentnosti korova. Ostavljanje njive čistom pre nicanja biljaka omogućava mladim biljkama soje da dobiju prednost u borbi za resurse kao što su voda, svetlost i hranljive materije. Ova prednost omogućava gajenoj biljci snažan početak rasta i razvoja, što direktno utiče na krajnji prinos.

Ovaj pristup takođe smanjuje verovatnoću da korovi razviju otpornost na nove generacije herbicida, čime se obezbeđuje dugoročna održivost u korišćenju hemijskih sredstava za kontrolu korova u poljoprivredi. U današnje vreme, rizik od pojave rezistentnosti  na herbicide postaje sve veći izazov za poljoprivrednike širom sveta. Povećana upotreba herbicida tokom proteklih decenija dovela je do adaptacije korova i razvoja otpornosti na često korišćene aktivne materije. Ova rezistentnost može značajno smanjiti efikasnost herbicidnih tretmana i ugroziti prinos useva.

NAŠ PREDLOG TRETMANA

 

Iz našeg portfolija izdvojili bismo herbicid BAPTISTE® kao efikasno sredstvo za suzbijanje korova u fazi pre nicanja useva soje. Ovaj preparat je formulisan sa čak dve aktivne materije- flufenacet i metribuzin, koje deluju sinergistički kako bi efikasno suzbile širok spektar jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnijh korova koji prete da konkurišu mladim biljkama. Eliminacija korova pre nego što se biljke soje pojave na površini takođe smanjuje potrebu za kasnijim tretmanima herbicidima i dodatnim agrotehničkim merama, što doprinosi održivoj i efikasnijoj poljoprivrednoj praksi.

  • Doza primene: 1,5-2 kg/ha
  • U dozi od 1,5 kg/ha efikasno suzbija običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), pastirsku torbicu (Capsella bursa-pastoris), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), mišjakinju (Stellaria media) i poljsku ljubičicu (Viola arvensis).
  • U dozi id 2kg/ha odlično suzbija korovsko proso (Echinocloa crus-galli), lepljivu broćku (Galium aparine), mrtvu koprivu (Lamium purpureum), pepeljugu (Chenopodium spp.), ambroziju (Ambrosia artemisifolia), teofrastovu lipicu (Abutilon theophrasti), tatulu (Datura stramonium), običnu bocu (Xanthium strumarium), mišiji repak (Alopecurus myosuroides), običnu lobodu (Atriplex patula), običnu konicu (Galinsoga parviflora).
Zakorovljen usev soje

Herbicid BAPTISTE® nije samo efikasan u suzbijanju korova već i pomaže u smanjenju rizika od razvoja rezistentnosti korova na nove generacije herbicida. Sve veća rezistentnost korovskih vrsta na herbicide (naročito ALS inhibitore) povlači obaveznu primenu herbicida posle setve, a pre nicanja u proizvodnji soje. Ova preventivna mera je ključna za dugoročnu održivost u korišćenju hemijskih sredstava za kontrolu korova u poljoprivredi, osiguravajući pouzdanu zaštitu useva i očuvanje prinosa.